CİNSİN STANDARTI

           «AZƏRBAYCAN ÇOBAN İTİ - QURDBASAR»

                                           MƏNŞƏYİ:

         Azərbaycanın əsas rayonlarında yayılması- Qarabağ zonası, Fizuli, Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər (işğal olunmuş ərazilər) rayonları, o cümlədən Respublikanın Quba, Xızı, Şamaxı, Zaqatala, Qazax rayonları. Dağ və çöl zonası, həmçinin Respublikanın iqlim şəraiti çobanlara yay və qiş otlaqlarindan aktiv istifadə  etməyə imkanı yaratdığına görə, itlər Respublikanın  dağ və çöl rayonlarında yaşamağa uyğunlaşmışlar .

         Qədim insan tərəfindən çəkilmiş Azərbaycan itlərinin qayaüstü rəsmləri Qobustanın tarixi  qoruğunda aşkar edilib. Qayaüstü rəsmin araşdırılması göstərir ki, eramızdan 3 min il əvvəl  Azərbaycan ərazisində yerli itlər insanlara  ovda kömək etməyə, həmçinin ev və mal-qaranı vəhşi heyvanlardan qorumağa yardım edirdilər.

                                                              ADI:

Azərbaycan çoban iti - Qurdbasar

Xalq arasında bu növ itlər  aşağıda göstərilən adlara malikdirlər ( ən çox yayılmışdan aza qədər):

- qoyun iti, (qoyunu qoruyan it) çoban iti, (çobanın iti);

-alabaş; (başı xallı)

- qurdbasar ( canavar basan it).– Azərbaycanın qəbilə tayfalarının asılı olaraq müxtəlif cür tələffüz edilir.

- qurd sözü – Azərbaycan dilində bəzən canavara deyilir.

                                                 TƏYİNAT

         Əvvəldən çoban iti kimi mal-qara, dəvə, qoyun, otlaq sürülərinin həmçinin azərbaycanlıların həyətyanı sahələri və yaşayışının mühafizəsi üçün tətbiq olunub. Sahibinin yanına və onun ailəsinə loyallığı, kənar şəxslərə qarşı dözümsüzlük və eyni zamanda sosial adaptasiyasiyaya qəribə qabiliyyəti, yerli itlərin valehedici vəhdətinin intuisiyasi, zəkalı ağlı və gözəl fiziki göstəriciləri bu yerli itləri mühafizə üçün istifadə etməyə imkan verir.

         Hal-hazırda qurdbasar sürüləri canavardan və müxtəlif yırtıcılardan qoruyaraq çobanın "köməkçisi" kimi istifadə edilir, o cümlədən ərazinin əsas qarovulçusudur. Qədim azərbaycanlılar bu itləri ov zamanı da istifadə ediblər. (mənbə. Qobustanın qayaüstü rəsmlər qoruğu)

                                           ÜMUMİ GÖRÜNÜŞ

         Azərbaycan yerli çoban iti  – Qurdbasar -  orta və iri boyda əzələləri yaxşı inkişaf etmiş və iri sümükləri ilə  kobud və bərk tipli quruluşa malikdir. Dərisi qalındır, elastikdir və boyun hissəsində bəzən sallaq şəkildə görünür. Qurdbasarlar 3 yaşında  tam formalaşmış sayılırlar. Çox yaşayanlar  15 il və daha çox ömür sürürlər.

         Başı - Başı iri, geniş kəllə hissəsi ilə və güclü inkişaf etmiş alt çıxıntılarla. Alnı - geniş, düz,dayaz çuxurludur və iki hissəyə bölünür. Alından  sifətə keçid yaxşı bildirilib, alın və sifətin xətti paraleldir. Kəllə hissənin üz hissəyə əlaqəsi 2/3 təşkil edir. Lakin bəzi itlərdə 1/1 nisbətdə olur. Sifəti həcmlidir, daram quru dodaqları və gözlərinin altında boçluq yoxdur. Alt çənə geniş yaxşı inkişaf etmişdir. Burun mərcəyi iri və qaradır. Bəzi  itlərin qaşüstü qövsü parlaq şəkildə nəzərə çarpır.

         Gözlər - əsasən tünd qonur rəngdədir, kiçik, badamı, oval və dairəvi formalı, dərindən və geniş yerləşdirilmişdir.  İri və ağır çəkili itlərdə aşağı əsrin az sallaqlılığı qəbul edilir.

 

                                 SÜMÜKLÜLÜK INDEKSI:

 Erkəklərdə 19-21, dişilərdə 18-21

            FORMAT INDEKSI:

105-108 . Uzadılmış formatda itlərə də rast gəlinir.  110-120

 

                           Boy və çəki:

         Erkəklər 72 sm-dən aşağı olmamalı, dişilər isə maksimum 66 sm-dən aşağı olmamalıdırlar. Çəki - erkəklərdə 55 kq və yuxarı, dişilərdə 42 kq və yuxarı. Cinsi demorfizm aydın görünür – erkək itlər dişilərdən xeyli böyük və ağır olmalıdır. 

              Boynunun davamı (peysər) – yaxşı inkişaf etmiş, geniş və əzələlidir. Bel – geniş, möhkəm və əzələlidir.  Belindən quyruğunun başlanğıcı - geniş, demək olar ki, üfüqi. Sinəsi dirsəyə qədər aşağı və dərindir. Ön hissə çiyin-kürək oynaqlarına çıxış edir, qarnı yığılmış formalıdır.

         Qulaqlar göz səviyyəsində qoyulub və küçük vaxtı (5-10 günlük) qulağlarının kəsilməsi qəbul edilir.

Quyruğu – dik dayanır, oraq, halqa, çəmbər və qarmaqçıq  formasında olur. Quyruğunun kəsilməsinə yol verilir. Bəzi rayonlarda quyruğun 1/3 hissəsi, bəzilərində isə 2/3 hissəsi kəsilir. Bəzən isə quyruq sərrast və əyriliyi olmadıqda kəsilməyə də bilər.

            Diş sistemi tamdır. Dişlər iri və ağdır. Yumulu ağızda dişlərin vəziyyəti gənə, qayçı və birbaşa formalı görünüşlüdür. 3-4 yaşından sonra bir çox ekrəklərdə yumulu ağızda dişlərin vəziyyəti birbaşa formaya keçir və alt çənənin azacıq qabağa gəlməsi müşahidə olunur. Boynu möhkəmdir, başının uzunluğuna bərabərdir və  ya başın uzunluğundan  biraz qısa da ola bilər.

         Qabaq ayaqları düz və paralel olaraq qoyulub.  Çiyin – kürək oynaq küncü   100 dərəcə.   Əl darağı geniş və ağırdır. Barmaqları yığılmışdır. Arxadan baxış zamanı geniş vəziyyət ilə bir-biri ilə birbaşa və paraleldir. Bir qədər düzəldilən diz və sapma oynaqlıdır. Bəzən arxa pəncələrdə əlavə barmaqlı itlərə də rast gəlinir.  Bud  geniş, yaxşı inkişaf etmiş, əzələlidir.

                                    TÜK ÖRTÜYÜ:

Tükü zərif yumşaq qatı yunla düz kobuddur.

Tükün uzunluğundan aslı olaraq itlərin tük örtüyü  3 növə bölünür:                                                                            

Uzun tüklü – itlərdə tükün uzunluğu 10 – 12 sm, uzanan üst yunu və qoruyucu saç. Boyundakı uzun saç “yal” əmələ gətirir, arxa tərəflərdəki ayaqların tükləri uzun olduqda – “şalvar” formalı görünür. Quyruğu hər tərəfli örtən uzun tük onu qalın və yumşaq edir.

Orta (yarı uzun tüklü) - Orta tüklülü itlər, təxminən 5-8 sm. Quyruğda dolğun tüklülük müşahidə olunur.

 Qısa tüklü "tarta" – itlər yaxşı inkişaf etmiş zərif yun ilə, qısa qatı tük ilə örtülüdürlər. Bu itlərdə “daraq ağzı” və “bud tərəfdəki tüklər” olmur.

 

                                      RƏNG:

         Əsas - qırmızı, qızıl (müxtəlif çalarlar, açıq sarıdan  mis kimi qırmızıya qədər). Qara, qonur, şabalıdı, boz, ağ, kül, zolaqlı, göyümtül canavar rəngli, ala, istənilən çalarda xallı rənglər. İtlərdə həmçinin boyun və pəncə  hissəsində qırmızı-sarı ləkə xallar müşahidə edilir (qızıl qaşqa, sarı və boz qaşqalar, boynu şərfli rənglər). İtlərin ağzı qara və qarasız olur. Qara itlərdə  bəzən gözlərinin üstündə  sarı ləkələrə rast gəlinir və onlara el arasında "dörd göz" və "eynəkli" kimi adlar verirlər. Bəzi qızıl və sarı itlərimizin qabaq ayaqlarında kiçik sarı çillərə də rast gəlinir. Tam qara  rəngli itlərə (zil qara, heç bir ağ ləkəsiz) nadir hallarda rast gəlinir.

                      DAVRANIŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

       Güclü, təmkinli, çevik. Fəal şəkildə müdafiə reaksiyasına malikdir.

 
                                        HƏRƏKƏT:

       Azad, ləng şəkilli və hərəkət tempinin sürətindən aslı olaraq dörd ayaq qaçış və yorğa yerişli hərəkətləri müşahidə edilir. Ön və arxa ətraflarının oynaqları hərəkət zamanı sərbəst açılır, bel və kürək elastik yay kimi gərilir.  

                                       NÖQSANLAR:

         Harmonik inkişaf zamanı  erkəklərin 72 sm qədər və dişilərin isə 64 sm qədər hündürlüyünə yol verilir. Yaşıl gözlər. Ön əllərin kiçik ölçüsü  və az inkişaf etmiş arxa ətraflar. Formalaşmanın yüngüllüyü və yumşaqlığı, az sümüklülük. Sivri yüngül sifəti, zəif alt çənəsi. Qayçı görünüşlü yumulu ağızda dişlərin vəziyyəti arzu olunan deyil. Gözlər qabarıqdır.Xırda dişlər. Beli əyilmiş, ensiz. Qısa biçilmiş bədən. İnkişafdan qalmış qısa sinəsi. Zəif əl darağı, dartılmış vəziyyət. Zəif bağları və əl-ayaqların dar vəziyyəti. Yayılmış pəncələr. Hərəkətın tarazsızlığı.

                                         QÜSURLARI:

         Dişi görünüşlü erkəklər və dişlərin tam olmaması, zəif çənə sistemi, açıq rəngli gözlər, qəhvəyi burun mərcəyi və dodaq və göz ətrafında piqmentasiya olmaması (albinosluq), kriptorxizm, qıvrım tüklər. Qorxaqlıq və lazımsız xoleriklilik, idarə olunmayan aqressiv davranış.

 

 

Cinsin standartı “Azərbaycan çoban iti – qurdbasar” “Qafqaz it cinsləri” İctimai birliyi tərəfindən hazırlanıb.

Standart “Qafqaz it cinsləri” İctimai Birliyin üzvlərinin ümumi yığıncağında №01-0208 protokolu əsasında    07 fevral   2008-ci ildən təsdiq edilib.

“Qafqaz it cinsləri” İctimai birliyinin sədri   İlham Qasımzadə

 

İşçi qrupunun üzvləri:

Əziz Topçiyev
Zaur Salmanov
Kamal Seyfullayev
Fuad Cəfərov
Yana Ulyanoçkina